Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Dane a odvody
Prehľad daní v SR
Prehľad odvodov v SR
Neplatca a platca DPH - porovnanie
Neplatca a Platca DPH - výhody, nevýhody a porovnanie
Podnik je štandardne po jeho založení neplatcom DPH. Status platcu DPH získava až po registrácii pre daň z pridanej hodnoty na daňovom úrade. Podnikateľský subjekt sa môže stať platcom DPH dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia alebo z povinnosti, t.j. pri presiahnutí zákonom stanovenej výšky obratu.
Povinnosť stať sa platcom DPH vzniká, ak obrat podniku za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol hodnotu, vymedzenú v zákone 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Firma je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k dosiahnutiu stanovenej výšky obratu. Daňový úrad pridelí platcovi DPH identifikačné číslo pre daň, tzv. IČ-DPH, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na príslušných účtovných dokladoch.
Prehľad výhod a nevýhod Neplatcu a Platcu DPH:
Neplatca DPH Platca DPH
Registračná povinnosť Firma je po založení automaticky neplatcom DPH,
ak sa registruje ako platca DPH a neskôr prestane spĺňať podmienky na základe ktorých má pôsobiť ako platca DPH, môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň a stane sa neplatcom DPH
Podniku vzniká povinnosť registrovať sa ako platca DPH
podľa § 4, ak jeho obrat v 12-tich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahol 49 790 Eur, v prípade záujmu sa firma môže registrovať ako platca DPH aj keď nedosiahla uvedenú výšku obratu
Faktúry Vystavuje faktúry bez DPH Vystavuje faktúry s DPH, s výnimkou niektorých prípadov, napr. pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa alebo pri nezdaniteľných plneniach
Prenos daňovej povinnosti Neuplatňuje sa Firma v zákonom stanovených prípadoch prenáša daňovú povinnosť na odberateľa, napr. pri poskytovaní stavebných prác alebo pri dodávaní produktov do členských krajín EÚ subjektom, ktoré majú pridelené IČ-DPH
Vlastná daňová povinnosť Zo získaných tržieb neodvádza DPH Vzniká ak daň na výstupe je vyššia ako odpočítateľná daň na vstupe, napr. ak daň získaná z predaných produktov je 1 000 Eur a odpočítateľná daň zaplatená pri nákupe vstupov je 800 Eur, v uvedenom prípade vzniká daňová povinnosť 200 Eur
Nadmerný odpočet Neuplatňuje sa Predstavuje čiastku, ktorá môže byť podniku vyplatená od štátu,
vzniká ak odpočítateľná daň na vstupe je vyššia ako daň na výstupe, napr. ak odpočítateľná daň zaplatená pri nákupe vstupov
je 1 500 Eur a daň získaná z predaných produktov je 1 200 Eur, v danom prípade vzniká nadmerný
odpočet 300 Eur
Daňové priznanie pre DPH Štandardne sa nepodáva Podáva sa na mesačnej alebo štvrťročnej báze v závislosti od toho, či je podnikateľský subjekt mesačný alebo kvartálny platca DPH. Po registrácii sa firma stáva mesačným platcom DPH, neskôr sa môže v prípade splnenia stanovených podmienok stať kvartálnym
platcom DPH
Administratívna náročnosť Štandardne žiadna Závisí od počtu a druhu zdaniteľných transakcií podniku, povinnosť podať daňové priznanie má aj firma, ktorá v zdaňovacom období nedosiahla príjem
a nemala výdavky
Pojmom platca DPH je označovaný podnikateľský subjekt, ktorý je registrovaný pre DPH podľa § 4, zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Platca DPH má možnosť v rámci podávania daňového priznania dosiahnúť daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet pri ktorom získa od šátu daň, resp. časť dane, uhradenej za vstupy. Zákon o DPH definuje aj tzv. osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a, ktoré sa neoznačujú za platcov DPH aj keď majú niektoré práva a povinnosti rovnaké ako firmy registrované pre daň podľa § 4. Osobám registrovaným pre daň vzniká registračná povinnosť za odlišných okolností, po registrácii majú pridelené identifikačné číslo pre daň, faktúry však nevystavujú s DPH a nemajú možnosť si uplatniť daň za vstupy, t.j. nemôžu dosiahnúť nadmerný odpočet.
Živnosť a s.r.o. - porovnanie »
2017 Ako podnikať|

Neplatca DPH a Platca DPH

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt