Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor faktúry
Faktúra je štandardizovaný dokument, ktorý preukazuje realizáciu špecifického obchodného prípadu. Vyhotovovanie faktúr pri predaji tovaru alebo služieb je zákonom stanovenou administratívnou činnosťou, vzťahujúcou sa na podnikateľské subjekty. Samotná faktúra je považovaná za daňový doklad, ktorý je podkladom pre účtovníctvo podniku. Súčasťou faktúry sú stanovené náležitosti, na základe ktorých je možné identifikovať predajcu, kupujúceho, obchodné podmienky, štruktúru, množstvo a cenu dodávaných produktov. Požiadavky na náležitosti faktúry sa môžu v rámci jednotlivých krajín od seba mierne odlišovať, no základný okruh náležitostí býva spravidla rovnaký.
Náležitosti faktúr, ktoré majú povinnosť vystavovať Slovenské firmy, sú ovplyvnené viacerými faktormi ako napr. registrácia podniku pre daň z pridanej hodnoty, prenos daňovej povinnosti na odberateľa, sídlo odberateľa v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zahraničí.
Príslušné náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať stanovuje viacero právnych noriem, t.j. zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 513/1991 Z.z. obchodný zákonník a zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Legislatíva SR umožňuje vyhotovovať faktúry vo fyzickej aj technickej, resp. elektronickej forme.
Štandardne využívané druhy faktúr:
o Faktúra pre dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku
o Faktúra vystavená do iného členského štátu EÚ
o Faktúra vystavená do zahraničia
o Faktúra vystavená odberateľom
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor faktúry

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt