Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Daňová evidencia
Jednoduché účtovníctvo - ako účtovať v jednoduchom účtovníctve
V sústave jednoduchého účtovníctva obvykle účtujú živnostníci, ktorí si uplatňujú reálne vynaložené daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Jednoduché účtovníctvo je založené na tzv. hotovostnom princípe, t.j. na porovnávaní príjmov a výdavkov podnikateľského subjektu pre účely zistenia základu dane. Príjmy a výdavky je možné z hľadiska účtovania rozdeliť na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú. Predmetom jednoduchého účtovníctva je účtovanie o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Pri jednoduchom účtovníctve sa účtuje v nasledovných účtovných knihách:
o Peňažný denník - v ktorom sa zaznamenávajú príjmy a výdavky uskutočnené počas účtovného obdobia
o Kniha pohľadávok - účtuje sa o pohľadávkach podniku
o Kniha záväzkov - účtuje sa o záväzkoch podniku
o Pomocné knihy - využívajú sa ak sú potrebné (napr. kniha dlhodobého majetku, kniha finančného majetku, kniha zásob, kniha cenín, pokladničná kniha, kniha účet v banke, kniha rezerv a pod.)
Daňová evidencia »
2019 Ako podnikať|

Jednoduché účtovníctvo

,

podvojné účtovníctvo

,

daňová evidencia

|Kontakt