Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Daňová evidencia
Podvojné účtovníctvo - ako účtovať v podvojnom účtovníctve
Povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva majú podľa obchodného zákonníka podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, t.j. napr. obchodné spoločnosti ako spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť atď. Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou nezapísanou v obchodnom registri (napr. živnostník), môže účtovať v podvojnom účtovníctve na základe vlastného rozhodnutia.
Hlavnou odlišnosťou medzi účtovaním v podvojnom účtovníctve a jednoduchom účtovníctve je spôsob zisťovania výsledku hospodárenia. V sústave podvojného účtovníctva sa výsledok hospodárenia zisťuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, v sústave jednoduchého účtovníctva je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami. V podvojnom účtovníctve sa hospodárske operácie, ktoré u podnikateľa nastanú, zaznamenávajú na príslušných účtoch, ktoré je možné zo všeobecného hľadiska rozdeliť na syntetické a analytické.
Podnikateľský subjekt, ktorý je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve alebo sa pre účtovanie v podvojnom účtovníctve rozhodne, účtuje o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní), výnosoch a nákladoch, príjmoch a výdavkoch, výsledku hospodárenia.
V podvojnom účtovníctve sa používajú dve účtovné knihy:
o Účtovný denník - v ktorom sa uskutočnené hospodárske operácie evidujú chronologicky, t.j. podľa času ich uskutočnenia
o Hlavná kniha - v ktorej sa hospodárske operácie zaznamenávajú systematicky, t.j. na jednotlivých účtoch podľa charakteru hospodárskej operácie
Právne formy podnikov v SR »
2019 Ako podnikať|

Podvojné účtovníctvo

,

jednoduché účtovníctvo

,

daňová evidencia

|Kontakt