podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Podnikateľský plán
Náležitosti podnikateľského plánu
Náležitosti podnikateľského plánu
Obsah podnikateľského plánu je tvorený nasledujúcimi náležitosťami: zhrnutie projektu, opis podniku, opis produktu, manažment, vlastníci, trh a konkurencia, marketing, výrobný proces, organizačný plán, dopad na životné prostredie, finančné plány, podklady a prílohy.
1. Zhrnutie projektu
- Stručné predstavenie celého podnikateľského plánu, ďalej len "PP"
- Po prečítaní PP musia byť jasné všetky je podstatné súčasti
- Časť "Zhrnutie projektu" sa vytvára až po vyhotovení PP
2. Opis podniku
- Predstavuje podnik, jeho minulosť a súčasný stav (pokiaľ existuje)
- Popisuje vývoj podniku, účel jeho založenia a jeho právnu formu
- Popisuje pôvod kapitálu investovaného do podniku
- Predstavuje doterajšie výsledky podniku
- Definuje súčasný stav podniku (Obrat, zisk, produkcia, dodávatelia, počet zamestnancov, atď.)
3. Opis produktu
- Predstavuje produkt podniku, jeho dôležité funkcie, parametre, prípadné využitie, jeho inovatívnosť a jedinečnosť
- Definuje prednosti produktu pred konkurenciou
- Popisuje aktuálnu, prípadne plánovanú produktovú štruktúru, kapacitné pokrytie výroby
- Preukázanie reálnych údajov, parametrov, štatistík, výsledkov nezávislých testov (pokiaľ sú k dispozícii)
4. Manažment
- Predstavuje rozsah a štruktúru riadiaceho tímu
- Popisuje kvalifikáciu kľúčových členov manažmenu (špecialistov)
5. Vlastníci
- Predstavuje vlastíka/ov podniku, hodnotu ich jednotlivých podielov
- Popisuje spôsob a výšku odmeňovania (vyplácanie podielov)
6. Trh a konkurencia
- Predstavuje zmapovanie a analýzu trhu/ov, na ktorých podnik pôsobí
- Popisuje informácie o trhu (veľkosť, vývoj, trendy, sezónnosť)
- Charakterizuje konkurenciu, jej podiel na trhu, silné a slabé stránky
7. Marketing
- Predstavuje stratégie, pomocou ktorých podnik zabezpečí požadovaný predaj svojich produktov
- Charakterizuje svojich zákazníkov, propagáciu, obstarávanie a distribúciu produktov
- Charakterizuje spôsob predaja, prípadnú motiváciu zamestancov, uvedenie produktu na trh
8. Výrobný proces
- Predstavuje spôsob výroby výrobku alebo poskytovania služieb
- Popisuje prípadnú inovatívnosť, výrobný cyklus od vstupu po výstup, spôsob dodávok potrebného materiálu
- Charakterizuje dodávateľov, ich štruktúru, ceny dôležitých vsutpov, závislosť od dodávateľa
- Popisuje súčasné kapacitné možnosti výroby, časovanie realizácie projektu, potrebný počet zamestanancov
9. Organizačný plán
- Predstavuje organizačnú a riadiacu štruktúru podniku (manažment, riadenie, kontrolu, atď.)
- Definuje potrebu pracovníkov, kritériá ich výberu, odborné požiadavky
- Popisuje spôsob odmeňovania resp. platové podmienky, odmeny, príplatky
10. Dopad na životné prostredie
- Predstavuje prípadný vplyv výrobného procesu tovaru alebo poskytovania služieb na životné prostredie
- Definícia zmiernenia prípadného negatívneho vplyvu podniku na životné prostredie
11. Finančné plány
- Predstavuje finančnú projekciu, pre určité obdobie (v prípade úveru, až po dobu jeho splatenia)
- Zahŕňa odhadované (očakávané) výsledky hospodárenia pre určité obdobie
- Definuje hodnoty investícií, prevádzkových nákladov (fixné, variabilné), príjmov (obrat), zisk, atď.
- Popisuje aktuálne hodnoty ziskov a strát, nákladov a výnosov, súvahu, cash-flow, majetok a jeho krytie
12. Podklady a prílohy
- V prípade existujúceho podniku zahŕňajú súvahu, výkaz ziskov a strát za posledné dve zdaňovacie obdobia
- Zahŕňa tiež potvrdenia z daňového úradu, zdravotnej a sociálnej poisťovne
- Obsahuje doklad o registrácii podniku (živnostenský list, koncesnú listinu, výpis z obchodného registra)
- Prípadne obsahuje výpis z registra trestov konateľov/majiteľov (nie starší ako 3 mesiace)
Ako založiť SRO »
2012 Podnikanie|

Náležitosti podnikateľského plánu

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt