podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným
Založenie podniku vystupujúceho pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne, finančne a časovo náročnejšie ako založenie podniku pod právnou formou živnosti. Právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným vymedzuje Obchodný zákonník 513/1991 Z.z. diel IV, oddiel I. V prípade neistoty sa pri zakladaní s.r.o. odporúča využiť asistenčné služby.
1. Voľba obchodného názvu podniku
Výber názvu pod ktorým bude podnik vystupovať. Zvolený názov sa nesmie zhodovať s názvom iného podniku, zapísaného v obchodnom registri. Na daný názov by sa nemala vzťahovať ochranná známka, resp. patent.
Zakladateľ podniku si zvolí jednu z alternatív, akým spôsobom bude zapísané označenie "spoločnosti s ručením obmedzeným" v názve podniku:
- s.r.o.
- spol. s r.o.
- spoločnosť s ručením obmedzeným
2. Sídlo podniku
Zakladateľ podniku preukazuje vlastnícke alebo užívacie právo na nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorej adresa má byť zapísaná do obchodného registra ako sídlo podniku. Ak je majiteľom danej nehuteľnosti zakladateľ podniku, predloží dokumenty, preukazujúce jeho vlastníctvo konkrétnych priestorov, t.j. list vlastníctva. Pokiaľ sa jedná prenajaté priestory, predloží nájomnú zmluvu, príp. zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a súhlas majiteľa príslušnej nehnuteľnosti o zriadení sídla podniku na danej adrese.
3. Spoločenská zmluva
Ak bude mať podnik len 1 spoločníka (tzv. jednoosobová s.r.o.), spisuje sa namiesto spoločenskej zmluvy zakladateľská listina, ktorá obsahuje podľa Obchodného zákonníka § 57, ods. 3 rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva. Náležitosti spoločenskej zmluvy stanovuje Obchodný zákonník § 110, ods. 1
4. Vyhlásenie správcu vkladu
V rámci zakladania s.r.o. sú spoločníci povinný splatiť základné imanie osobe, ktorá je v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine určená ako správca vkladu. Od osoby správcu vkladu sa vyžaduje vyhotocenie písomného prehlásenia o tom, v akej výške prevzal od konkrétnych spoločníkov ich vklady.
Od 01.12.2013 bude potrebné splatiť základné imanie na účet v banke, ktorý za týmto účelom založí správca vkladu. Splatenie základného imania, resp. vkladov bude potrebné preukázať výpisom z bankového účtu a doložením dokumentu s prehľadom konkrétnych spoločníkov a výškou ich vkladov.
5. Podpisový vzor konateľa
Požaduje sa vyhotovenie dokumentu, ktorý bude obsahovať vzorový podpis konateľa, príp. konateľov spoločnosti.
6. Prehlásenie spoločníka v prípade jednoosobovej s.r.o.
Pokiaľ spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné prehlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako v 2 s.r.o.
7. Získanie živnostenského oprávnenia
Voľba predmetov podnikania a získanie príslušného živnostenského oprávnenia.
Získať živnostenské oprávenie je možné na základe notársky overenej spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a dokladu, preukazujúceho oprávnenie zriadiť sídlo spoločnosti na zvolenej adrese (list vlastníctva alebo nájomná zmluva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla podniku).
8. Súhlas správcu dane
Vyžaduje sa získanie dokumentu, ktorý preukazuje, že zakladateľ s.r.o. nemá nedoplatky na daniach. Súhlas, resp. dokument vydáva daňový úrad na požiadanie.
9. Podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra
Dokumenty, ktoré sa vyžadujú pri zápise podniku do obchodného registra:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina s notársky overenými podpismi všetkých spoločníkov - 2x
- Dokument, obsahujúci podpisový vzor konateľa/ov spoločnosti - 2x
- Živnostenské oprávnenie, notársky overené - 2x
- Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania (od 01.12.2013 aj doklad, preukazujúci splatenie základného imania
   na účet v banke) - 2x
- Súhlas správcu dane (od každého spoločníka) - 2x
- Súhlas vlasntíka nehnuteľnosti so zriadním sídla spoločnosti na zvolenej adrese a list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu
- Kolky v požadovanej hodnote (331,50 Eur)
- V prípade, že spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, prehlásenie, že zakladateľ nie je jediným spoločníkom vo viac ako
   v 2 s.r.o. - 2x
- Vyplnený formulár na zápis s.r.o. do obchodného registra, podpísaný všetkými spoločníkmi
10. Registrácia na daňovom úrade
Podnik je povinný zaregistovať sa do 30 dní od jeho založenia na daňovom úrade pre príslušné druhy daní (napr. daň z príjmov právnických osôb).
Právne formy podnikov »
2012 Podnikanie|

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt