Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry Podnikateľský plán Marketing
o
Ako podnikať
Právne formy podnikov
Živnosť
S.r.o.
Podnikanie cez internet
Zaručený elektronický podpis
Podnikateľský účet
Zákony
Slovník
Právne formy podnikov na Slovensku
Vykonávať podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike je možné na základe právnych foriem, ktoré sú vymedzené v platnej legislatíve. Dostupné právne formy podnikania je možné rozdeliť do dvoch základných skupín na fyzické a právnické osoby. Medzi najrozšírenejšie právne formy podnikov na Slovensku patrí živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Každá z právnych foriem podnikov sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami a preto ich výhodnosť je ovplyvňovaná aj konkrétnymi okolnosťami.
Prehľad právnych foriem podnikov:
o Živnosť
o Spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
o Akciová spoločnosť - a.s.
o Jednoduchá spoločnosť na akcie - j.s.a.
o Verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.
o Komanditná spoločnosť - k.s.
o Družstvo
Vlastnosti právnych foriem podnikania v Slovenskej republike:
Živnosť Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť
Právna úprava Živnostenský zákon
455/1991 Z.z.
Obchodný zákonník
513/1991 Z.z.
Obchodný zákonník
513/1991 Z.z.
Podnik SZČO Kapitálová spoločnosť Kapitálová spoločnosť
Podnikateľ 1 FO alebo 1 PO 1 - 50 FO, príp. PO min. 1 PO,
príp. min. 2 FO,
príp. min. 1 PO a 1 FO
Minimálne
základné imanie
Nie je stanovené 5 000 Eur 25 000 Eur
Minimálny
vklad spoločníka
Nie je stanovený 750 Eur Nie je stanovený
Riadenie podniku Sám podnikateľ Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie
Štatutárny orgán Živnostník Konateľ Predstavenstvo
Rozdelenie zisku Celý zisk zostáva podnikateľovi Podľa pomeru, ktorý zodpovedá splateným vkladom spoločníkov, príp. podľa spoločenskej zmluvy Podľa pomeru menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, príp. podľa stanov
Rezervný fond Nevytvára sa zo zákona Po vzniku spoločnosti najmenej 5 % z čistého zisku a však nie viac ako 10 % základného imania, následne sa každoročne dopĺňa o sumu najmenej 5 % z čistého zisku, najmenej však do výšky 10 % základného imania Pri vzniku spoločnosti najmenej 10 % zo základného imania, následne sa každoročne dopĺňa o sumu najmenej vo výške 10 % z čistého zisku, najmenej však do výšky 20 % základného imania
Ručenie za závazky Neobmedzené ručenie za záväzky celým majetkom podniku a aj súkromným majetkom podnikateľa Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom a spoločníci ručia najviac do výšky svojich nesplatených vkladov Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, akcionár neručí za záväzky podniku
Účtovnícto Jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, príp.
podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Verejná obchodná spoločnosť Komanditná spoločnosť Družstvo
Právna úprava Obchodný zákonník
513/1991 Z.z.
Obchodný zákonník
513/1991 Z.z.
Obchodný zákonník
513/1991 Z.z.
Podnik Osobná spoločnosť Osobná spoločnosť Obchodná spoločnosť
Podnikateľ min. 2 osoby min. 1 komanditista
a 1 komplementár
min. 2 PO
alebo min. 5 FO
Minimálne
základné imanie
Nie je stanovené Nie je stanovené 1 250 Eur
Minimálny
vklad spoločníka
Nie je stanovený Komanditista 250 Eur, pre komplementára nie je stanovený Základný vklad je určený v stanovách
Riadenie podniku Každý zo spoločníkov, príp. len spoločníci určení v spoločenskej zmluve Obchodne viesť spoločnosť sú oprávnení len komplementári, v prípade ďalších záležitostí rozhodujú prostredníctvom hlasovania spolu s komanditistami, pokiaľ spoločenská zmluva nestanovuje inak Členská schôdza
Štatutárny orgán Spoločníci Komplementári Predstavenstvo
Rozdelenie zisku Rovnomerne medzi spoločníkov, príp. podľa spoločenskej zmluvy Ak spoločenskou zmluvou nie je stanovené inak, zisk sa rozdeľuje na dve polovice medzi komanditistov a komplementárov, komanditisti si delia zisk podľa splatených vkladov a komplementári si zisk rozdeľujú rovným dielom Podľa pomeru splateného vkladu člena k splateným vkladom všetkých členov, príp. podľa stanov
Rezervný fond Nevytvára sa zo zákona Nevytvára sa zo zákona Pri vzniku najmenej vo výške 10 % zo zapisovaného základného imania, následne sa dopĺňa najmenej o 10 % z ročného čistého zisku po dobu, než výška fondu dosiahne sumu, ktorá sa rovná polovici zapisovaného základného imania družstva
Ručenie za závazky Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom, spoločníci ručia za záväzky podniku celým svojím aj súkromným majetkom Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, komanditisti ručia do výšky svojho nesplateného vkladu, komplementári ručia celým svojím majetkom Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom, členovia družstva neručia za jeho záväzky
Účtovnícto Podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Vlastnosti uvedených právnych foriem podnikov je možné pozmeniť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách, ak to v konkrétnom prípade umožňuje legislatíva. Podnikať v Slovenskej republike je možné aj podľa osobitných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vymedzený okruh povolaní ako sú lekári, audítori, advokáti, notári atď. Na niektoré právne formy podnikateľských subjektov sa za určitých okolností môžu vzťahovať obmedzenia ako je napr. maximálny počet spoločností s ručením obmedzeným v ktorých môže fyzická osoba pôsobiť ako jediný spoločník a pod.
Živnosť a s.r.o. - porovnanie »
2017 Ako podnikať|

Právne formy podnikov v SR

,

živnosť

,

spoločnosť s ručením obmedzeným

,

akciová spoločnosť

|Kontakt