podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody Podnikateľský plán Marketing br
Marketing
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Komunikačný mix
Procesy, ktoré podnik vykonáva v rámci propagácie jeho obchodného mena alebo produktov je možné zaradiť do štyroch skupín, tvoriacich komunikačný mix. K často využívaným formám komunikácie podnikateľského subjektu s verejnosťou, patrí reklama a public relations.
Kategórie komunikačného mixu:
Reklama (Advertising) - komunikácia zameraná na propagáciu produktov, cieľavedome pôsobí na potenciálnych zákazníkov.
Podpora predaja (Sales promotion) - zaŕňa činnosti súvisiace s krátkodobou komunikáciou prostredníctvom podporných nástrojov propagácie, ktoré upriamujú pozornosť na produkty, napr. zľavy, bonusy, súťaže o ceny, drobné darčeky, motivácia sprostredkovateľov predaja.
Vzťahy z verejnosťou (Public relations) - komunikácia zameraná na budovanie pozitívneho imidžu podniku.
Priamy marketing (Direct marketing) - osobná komunikácia zástupcu podniku s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi.
Sídlo podnikania »
2012 Podnikanie|

Komunikačný mix

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt