podnikanie Podnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Marketing
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Integrovaná marketingová komunikácia - IMC
Pod pojmom integrovaná marketingová komunikácia sa rozumie súbor všetkých komunikačných aktivít, ktoré podnik alebo organizácia vykonáva. Zámerom integrovanej marketingovej komunikácie je koordinovať, príp. prepojiť komunikačné nástroje podniku, takým spôsobom aby došlo k ich čo najefektívnejšemu využívaniu. Integráciou komnunikačných procesov obvykle dochádza k zvýšeniu úrovne komunikácie, resp. k účinnejšej komunikácii, lepšiemu zacieleniu potenciálnych zákazníkov, príp. k úspore nákladov.
Výraz integrovaná marketingová komunikácia je možné charakterizovať aj ako ucelený súbor všetkých komunikačných aktivít podnikateľského subjektu, ktoré vníma potenciálny zákazník a na základe ktorých si vytvára obraz o podniku. Z pohľadu potenciálneho zákazníka sa jedná ako keby o tok komunikačného obsahu z jedného zdroja.
Právne formy podnikov »
2012 Podnikanie|

Integrovaná marketingová komunikácia

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt