podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Faktúra
Podnik je povinný pri predaji produktov vystaviť odberateľovi doklad o realizovanom obchodnom styku pre potreby vedenia účtovníctva. Najuniverzálnejším dokladom, spĺňajúcim stanovené náležitosti je faktúra. Faktúra je účtovný doklad, zachytávajúci predaj produktov medzi dodávateľom a odberateľom, obsahujúci stanovené náležitosti.
Za faktúru sa považuje tiež (222/2004 Z.z.):
1. Dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa 222/2004 Z.z. § 71, odsek 2
2. Dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, v prípade ak dohoda o platbách pokrýva
    obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa 222/2004 Z.z. § 71, odsek 2
3. Cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, v prípade ako cestovný lístok
    obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane
4. Podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest
    I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, v prípade ak podkladová časť
    nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane
    dane a sumu dane
5. Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, obsahujúci údaje podľa 222/2004 Z.z. § 71, odseku 2 s výnimkou
    údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g), v prípade, ak faktúrovaná cena za
    produkty nepresahuje 1659,70 Eur
Pri tuzemskom obchodnom styku je podnik registrovaný pre daň na daňovom úrade, povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. V prípade obchodného styku s odberateľom registrovaným pre daň v inom členskom štáte platí 222/2004 Z.z. § 72 a § 73. Podnik je povinný uchovávať faktúry po dobu 10 rokov od dátumu ich vystavenia.
Vzor faktúry »
2012 Podnikanie|

Faktúra

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt