Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor faktúry do zahraničia / tretích krajín
Faktúra vystavená podnikom, resp. dodávateľom produktov, ktorý je registrovaný pre DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, § 4, t.j. ktorý je tzv. "Platiteľom DPH". Zákazníkom je iný podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba nepodnikateľ so sídlom v zahraničí, resp. v tretej krajine, za ktorú sa považuje štát mimo Európskej únie. V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok, ktoré zahŕňajú napr. získanie colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu vývoz, je možné v rámci fakturácie uplatniť oslobodenie dodania od DPH, resp. vystaviť faktúru bez dane z pridanej hodnoty.
Náležitosti faktúry:
1. Označenie "Faktúra"
2. Poradové číslo faktúry - jedinečné, nie duplicitné v rámci účtovníctva
3. Časť "Dodávateľ"
     (Označenie "Dodávateľ", Obchodný názov podniku, Adresa sídla podniku, IČO, DIČ, IČ DPH,
      Register evidencie podniku, Číslo zápisu do registra, Podnikateľské účty, Názvy bánk)
4. Časť "Odberateľ"
     (Označenie "Odberateľ", Meno a priezvisko alebo Obchodný názov podniku, Adresa,
      v prípade podnikateľského subjektu IČO, DIČ, IČ DPH)
5. Dátum vystavenia faktúry
6. Dátum splatnosti faktúry
7. Dátum dodania produktov
8. Forma úhrady (hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď.)
9. Spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, atď.), príp. dodacia podmienka Incoterms
10. Text faktúry, faktúrované produkty
      (Popis tovaru alebo služby, Cena za mernú jednotku bez DPH, Množstvo a merná jednotka,
        Celková cena bez DPH, Sadzba DPH, Celková DPH, Celková cena s DPH, Peňažná mena)
11. Celková suma k úhrade
12. Nápis "Dodanie je oslobodené od dane", resp. jeho ekvivalent v cudzom jazyku
13. Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
14. Podpis osoby, ktorá faktúru vystavuje
Vzor faktúry do zahraničia pri dodaní oslobodenom od dane:
FAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: SK1234567890

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Business ltd.
High St 10
Melbourne VIC 3141
Australia
IČO: 76543210
DIČ: 9876543210
IČ DPH: AU9876543210

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková
cena bez
DPH
Množstvo Celková
cena bez
DPH
Sadzba
DPH
DPH Celková
cena s
DPH
USB Kľúč 16 Gb€ 12,461 ks€ 12,460%€ 0€ 12,46
Kalkulačka€ 8,352 ks€ 16,700%€ 0€ 16,70
Kniha Marketing 2017€ 10,861 ks€ 10,860%€ 0€ 10,86
Základ DPH: € 40,02
DPH: € 0
Suma k úhrade: € 40,02
Dodanie je oslobodené od dane.
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Pri exporte, resp. vývoze produktov do tretej krajiny je možné vo vymedzených prípadoch uplatniť oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, t.j. vystaviť faktúru bez DPH. K základným predpokladom pre aplikáciu oslobodenia od DPH patrí colné vyhlásenie, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ. Do obsahu faktúry sa uvádza formulácia "Dodanie je oslobodené od dane". Faktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iných kontaktných údajov účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podpis na faktúre môže byť vyhotovený v písomnej alebo v technickej forme.
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor faktúry do zahraničia

,

faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt